Sanskrit Exercises

Sanskrit – The Language of YogaSanskrit Sayings
Sanskrit Mantra | Sanskrit Exercises

DrPillai2

मातृकानि – Mātṛkāni – The Divine Mothers

 

 

 

अं  अः

a ā

i  ī

u  ū

 

lṛ  lṝ

e  ai

o  au

 

Download Mātṛkāni MP3

DrPillai2

व्यञ्जना – Vyañjanā – Consonants

k

kh

g

gh

c

ch

j

jh

ñ

ṭh

ḍh

t

th

d

dh

n

p

ph

b

bh

m

Download Vyañjanā MP3

DrPillai2

बीज मन्त्रः / चक्र   bīja mantraḥ / cakra

Element Vowel Semi-vowel bīja mantraḥ cakra Vowel Semi-vowel bīja mantraḥ cakra
Space हं विशुद्ध a ā ha haṁ viśuddha
Wind यं अनाहत i  ī ya yaṁ anāhata
Fire   रं मणिपूर ṛ ṝ ra raṁ maṇipūra
Water वं स्वधिष्ठान u ū va vaṁ svādhiṣṭhāna
Earth लं मूलाधार lṛ lṝ la laṁ mūlādhāra

Download Bīja Mantraḥ MP3

DrPillai2

%d bloggers like this: